przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach  ( Dz. U. z 2011r. Nr 264 poz. 1573 z późn. zm.), zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na wniosek cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.

Zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728). Natomiast zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135 poz. 950) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł oraz osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351 zł.

Art. 65 ust. 3a ustawy o cudzoziemcach stanowi, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 3, obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Z tym, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ wydający decyzję

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE  składa się na formularzu. 

Dokumenty

Cudzoziemiec obowiązany jest: przedstawić ważny dokument podróży, uzasadnić wniosek oraz dołączyć do wniosku:

 • 1. 4 aktualne fotografie - nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • 4. tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.

Dodatkowe wymogi dot. wniosku

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE nie może być złożony przez cudzoziemca:

 • przebywającego za granicą;
 • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie;
 • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26 ustawy o cudzoziemcach tj. w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach lub przez
 • cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw.

W razie złożenia takiego wniosku pozostawia się go bez rozpoznania.

Jeżeli cudzoziemiec złożył  wniosek w  czasie  zgodnego z prawem pobytu na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej i  wniosek nie  zawiera braków  formalnych lub  braki formalne zostały  uzupełnione w  terminie, wojewoda  zamieszcza w  dokumencie podróży  cudzoziemca  odcisk stempla,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie zezwolenia na  osiedlenie się. Jednocześnie przy dopełnieniu powyższych czynności,  pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na  osiedlenie się.

Zamieszczenie stempla w dokumencie podróży cudzoziemca na podstawie art. 71a ust. 2b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach nie jest równoznaczne z wydaniem wizy lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski oraz uprawniającego do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.  Zamieszczenie odcisku stempla w dokumencie podróży potwierdza jedynie złożenie w odpowiednim terminie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.

Legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski w trakcie procedury udzielenia zezwolenia pobytowego wynika z mocy prawa i jest związana z faktem skutecznego, oraz w odpowiednim terminie, złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.

Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu podróży z zamieszczonym w nim stemplem, o którym wyżej mowa będzie uprawdopodabniało, że pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny, zgodnie z art. 71a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec posiadający w/w stempel zamieszczony w dokumencie podróży może opuścić terytorium Polski (wyjeżdżając do kraju, do którego ma prawo wjazdu) natomiast, jeśli podlega on obowiązkowi wizowemu, powinien uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu i pobytu na terytorium Polski lub zezwolenie pobytowe wydane przez inne państwo obszaru Schengen, w celu ponownego wjazdu na terytorium Polski.

Możliwość uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

Cudzoziemiec posiadający w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w innym państwie członkowskim UE, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w tym państwie oraz jeżeli posiada on stabilne i regularne źródła dochodu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również członków rodziny w/w cudzoziemca.

Tryb odwoławczy

Stronie niezadowolonej z decyzji organu I instancji przysługuje prawo wystąpienia, w ustawowym terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z odwołaniem do organu wyższego stopnia, którym w w/w sprawach jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Z kolei od decyzji organu II instancji, stronie przysługuje możliwość złożenia, za pośrednictwem tego organu, skargi do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, który to sąd sprawuje sądową kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Okres na jaki udzielane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. 

Z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wygasa z mocy prawa posiadane przez cudzoziemca zezwolenie na osiedlenie się.

Opłata skarbowa

 Za wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE pobiera się opłatę skarbową w wysokości 640 zł. Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

Ostatnia modyfikacja tej strony miała miejsce dnia: 02.03.2012.

Wersja do druku

Szukaj