przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

Nowa ustawa o cudzoziemcach

W dniu 28.12.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o
zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239
poz. 1593).


Wizy wydane na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234 poz. 1694 z
późn. zm.) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Ponadto cudzoziemiec, któremu wydano wizę na podstawie art. 61 ust. 3 lub
art. 71a ust. 3 w/w ustawy, zachowuje uprawnienia, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 12 lit. b lub ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69
poz. 415) zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym oraz w art. 13
ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) zmienianej
w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, przez okres ważności tej wizy.

Zgodnie z art.  61 ust. 2a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 3 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, poz. 1593), jeżeli termin do złożenia
wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki
formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży
cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony.
Stosownie do art. 61 ust. 3 w/w ustawy, jeżeli termin do złożenia wniosku został
zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały
uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony

Podobnie, zgodnie z art. 71a ust. 2b w/w ustawy, jeżeli cudzoziemiec złożył
wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie,
wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE.
Zgodnie z art. 71a ust. 3 w/w ustawy, jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego
z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych
lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca  na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej
w sprawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
.

Zamieszczenie stempla w dokumencie podróży cudzoziemca na podstawie art. 61 ust. 2a  oraz
art. 71a ust. 2b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach nie jest równoznaczne
z wydaniem wizy lub dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium
Polski oraz uprawniającego do podróżowania po terytorium innych
państw obszaru Schengen. 
 Zamieszczenie odcisku stempla w dokumencie podróży potwierdza jedynie złożenie w odpowiednim
terminie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.
Legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Polski w trakcie procedury udzielenia zezwolenia
pobytowego wynika z mocy prawa i jest związana z faktem skutecznego, oraz w odpowiednim
terminie, złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.
Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu podróży z zamieszczonym w nim stemplem, o którym wyżej
mowa będzie uprawdopodabniało, że pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny, zgodnie
z art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach.
Cudzoziemiec posiadający w/w stempel zamieszczony w dokumencie podróży może opuścić
terytorium Polski (wyjeżdżając do kraju, do którego ma prawo wjazdu) natomiast, jeśli
podlega on  obowiązkowi wizowemu, powinien uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu
i pobytu na terytorium Polski lub zezwolenie pobytowe wydane przez inne
państwo obszaru Schengen, w celu ponownego wjazdu na terytorium Polski.

Ostatnia modyfikacja tej strony miała miejsce dnia: 26.01.2011.

Wersja do druku

Szukaj